Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Energy Saving Services bvba, met maatschappelijke zetel te Pontstraat 4, 9600 Ronse, en BTW nummer BE0629 878 210. (hierna: “Energy Saving Services”).

Lees deze privacyverklaring aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.
Door je persoonsgegevens te delen op www.esservices.be (hierna: “Website”), door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht/dossier, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

1. Welke gegevens we over jou verwerken

Energy Saving Services verwerkt in het kader van haar werkzaamheden je persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

  • Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze website voor analytics doeleinden
  • Categorie 2: via één van de invulformulieren op de Website zoals je naam en voornaam, je e-mail en eventuele andere gegevens die je aan ons overmaakt.
  • Categorie 3: als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft
  • Categorie 4: als je ons een vraag/dossier overmaakt: je facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die je ons verstrekt om je dossier te kunnen behartigen of die wij verkrijgen van andere actoren in het kaderen van de dossiers die wij voor onze cliënten beheren.

2. Waarvoor wij jouw gegevens gebruiken

Energy Saving Services zal je Persoonsgegevens gebruiken voor:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond je expliciete voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website
  • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact
  • Categorie 2 en 3: direct marketing door Energy Saving Services zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande cliënten en je expliciete voorafgaande toestemming als je nog geen cliënt bent bij Energy Saving Services. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze communicatie wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrief of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.
  • Categorie 4: de levering van de dienst en de facturatie ervan met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je hebt verzocht of voor het uitvoeren van de diensten waarom onze cliënten hebben verzocht en waarvoor de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben in het kader van ons dossierbeheer.

3. Hoe wij jouw gegevens delen met derden

Wij geven je gegevens nooit door aan derden voor commerciële redenen. Wij kunnen wel gebeurlijk omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten je gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten binnen de
Energy Saving Services groep of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening gebeurlijk zouden garanderen. Energy Saving Services zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wij delen jouw gegevens vanzelfsprekend wel met derden in het kader van het beheer van je dossier. Je gegevens kunnen doorgegeven worden aan elke partij die een rol speelt bij jouw dossier. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.

4. Hoe lang we jouw gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Alle dossiergegevens moeten we om wettelijke redenen tot minstens 5 jaar na afloop van je dossier bewaren. We bewaren je dossiersgegevens ook daarna nog gedurende 15 jaar omwille van de continuïteit van onze dienstverlening naar onze cliënten toe en om bewijs- en aansprakelijkheidsredenen.

Je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum bewaren. Contactgegevens van cliënten en contacten bewaren we zolang we een commerciële relatie met hen hebben en tot 10 jaar na afloop daarvan, omwille van enerzijds de continuïteit van onze dienstverlening en anderzijds onze marketingbelangen.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van je keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@esservices.be, per post naar
Pontstraat 4, 9600 Ronse of via het formulier op onze Website.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

6. Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Energy Saving Services aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.